Fokus på kvalitet och hållbarhet

Vårt löfte

Vi utvecklar och tillverkar premiumprodukter av hög kvalitet inom däckindustrin. Deras unika innovationer erbjuder säkra, ekonomiska och bekväma körkilometrar. Vi erbjuder våra kunder den bästa servicen i branschen på alla områden. Som branschledare förbättrar vi kontinuerligt kvaliteten, säkerheten och miljövänligheten hos våra produkter och i våra processer. I vår verksamhet tar vi hänsyn till produktens hela livscykel.

Hur vi håller vårt löfte

En av grunderna i vår verksamhet är orubblig hänsyn till miljö- och säkerhetsfrågor, säkerställande av hög kvalitet och en bra kundupplevelse. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter med kontrollerade, effektiva och noga övervakade utvecklings-, anskaffnings- och tillverkningsprocesser. Vår verksamhet är kundorienterad och lönsam. Vi åtar oss att följa lagar och regler, och likaså kraven från våra kunder. I vår verksamhet tar vi hänsyn till etiska principer, biologisk mångfald, klimatförändringar och hållbar utveckling. Vi respekterar olika individer, kulturer och åsikter. När vi införskaffar råmaterial och beställer arbete från externa tjänsteleverantörer så väljer vi endast partner som bedöms vara tillförlitliga och som har ett gott rykte. Vi accepterar inte barnarbete i vår verksamhet eller hos våra tjänsteleverantörer. Vår ledning åtar sig att skapa arbetsförhållanden där individer har bra möjligheter till att påverka utvecklingen av och ansvaret för den miljö- och arbetsmässiga säkerheten och kvaliteten. Vi strävar mot effektivitet och noll olyckor på alla verksamhetsområden.

Vi låter våra anställda bekanta sig med våra grundläggande verksamhetsprinciper och mål, samt ansvaret de har för hur deras aktiviteter påverkar kvalitet och miljö. Dessutom uppmuntras våra anställda att främja kvalitet, arbetssäkerhet, kemisk säkerhet och miljöskydd i sin verksamhet.

Vår ledning sätter mål om finanser, miljön, hälsan, säkerheten och kvaliteten, övervakar implementeringen av dessa och ser till att det finns tillräckligt med resurser för att uppfylla och upprätthålla dessa mål. Vi utför regelbundna interna granskningar där vi bedömer efterlevnad av kund- och lagkrav, regler och instruktioner och effektiviteten i vårt verksamhetssystem.

Vår verksamhet baseras på dessa internationella kriterier

Vår verksamhet baseras på och uppfyller kraven enligt standarderna ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO
14001:2004, OHSAS 18001 och ISO 17025, samt kraven från kunder och myndigheter. Dessutom följer vi FN:s
Global Compacts principer.

Hållbarhetsrapport

Ta del av koncernens hållbarhetsrapport, klicka här